آگهی مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی هواپیمایی کیش

آگهی مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی هواپیمایی کیش

شرکت هواپیمایی کیش در نظر دارد، فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی خود را، مطابق با اسناد مزایده؛ به اشخاص حقوقی متقاضی انجام امور تبلیغاتی، که از توانایی لازم ، برخوردار باشند، واگذار نماید.

css.php