تارِ بی استاد

تارِ بی استاد

نمی دانم از چه “کاش” هایی باید نوشت فقط می دانم که قدر کسانی را نمی دانیم که با رفتن شان یتیم و یتیم تر می شویم

تئاتر دردی بی درمان؟

تئاتر دردی بی درمان؟

هنر کلید فهم زندگی است، این جمله اسکار وایلد شاید کمک شایانی به ما بکند تا معنی و مفهوم هنر را بفهمیم، آنجا که آدمیت و غریزه می ایستد این هنر است که خود را نمایان می کند.

css.php